ΕΤΕπ

14/04/2015

Δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου JEREMIE για ΜμΕ

Τα δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας, συγχρηματοδοτούμενα με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ, συνεχίζουν να χορηγούνται έως 31/12/2015 από []
× ΕΠΑνΕΚ