Ποιοι είμαστε

Ο δικτυακός τόπος ubicom.gr, αλλιώς η «Ιστοσελίδα», ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με ΑΦΜ 054036794, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Αρ. ΓΕΜΗ 125061227000 και έδρα Έβανς 70Α Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης, η οποία για χάριν συντομίας θα καλείται στο εξής η «Επιχείρηση».

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των παρόντων όρων χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των μαγνητοσκοπημένων αρχείων καθώς και κάθε άλλου είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, τα δικαιώματα των οποίων έχει η Επιχείρηση.

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στους χρήστες και την Επιχείρηση. Η αποδοχή τους εκ μέρους των χρηστών επέχει την θέση της υπογραφής σε γραπτή συμφωνία.

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί, οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σημαίνει σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη – εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη – αποδοχή των παρόντων όρων αλλά και της οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών, έχοντας ως αποκλειστική του υποχρέωση τον έλεγχο του περιεχομένου των τυχόντων τροποποιήσεων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών απεικονίσεων / σχεδίων, πινάκων, φωτογραφιών, βιντεοσκοπημένων αρχείων και παντός είδους υλικού που περιέχεται σε αυτά τα αρχεία και γενικά καθένα χωριστά και όλα τα αρχεία αυτής της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει ενσωματωμένο ή να παραπέμπει σε εξωτερικό περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.) τρίτων ιστοτόπων. Η Επιχείρηση δε διαθέτει ουδεμία ιδιοκτησία επί του περιεχομένου αυτού, για το οποίο έχει λάβει ρητή συγκατάθεση αναπαραγωγής για όσο διάστημα επιθυμούν οι ιστότοποι αυτοί.

Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων και κάθε είδους περιεχομένου της Ιστοσελίδας, παρέχονται χωρίς διακοπές και τεχνικά σφάλματα, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατόν αμεσότερη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των προβλημάτων των επισκεπτών/χρηστών με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ορθότητα του περιεχομένου που παρατίθεται στην Ιστοσελίδα υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ευθύνεται απέναντι στην Επιχείρηση για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από αθέμιτη ιδίως χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά παράβαση των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών.

Εμπορικοί όροι

Ο χρήστης των υπηρεσιών, εν συντομία «Πελάτης», της Επιχείρησης έχει την αποκλειστική ευθύνη να λάβει γνώση των παρόντων όρων ως ισχύουν καθώς και να ελέγξει την ύπαρξη οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών σε μελλοντικό χρόνο.

Η επιχείρηση συνάπτει με τους πελάτες της συμβάσεις, αορίστου και ορισμένου, χρόνου (ανανεώσεις λογισμικού, φιλοξενίας και domain, προαγορά ωρών υποστήριξης) καθώς και συμβάσεις ανάθεσης εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης κατ’αποκοπή όπου εξειδικεύει την αμοιβή, το χρόνο παράδοσης και το χρόνο και μέθοδο αποπληρωμής του έργου.

Κάθε έντυπο προσφοράς, δελτίο παραγγελίας, συμφωνητικό, περιεχόμενο email κλπ που έχει γίνει αποδεκτό από όλα τα μέρη επέχει θέσει σύμβασης και δεσμεύει από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη.

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη, δεν μπορεί να αξιώσει επιστροφή οποιουδήποτε μέρους της καταβληθείσας αμοιβής.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις χρόνου, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον πελάτη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του, με την επαναλαμβανόμενη αποστολή ειδοποιήσεων τον τελευταίο μήνα πριν τη λήξη συμβάσεων.

Κάθε σύμβαση χρόνου και οι συνδεδεμένες με αυτή υπηρεσίες θα βρίσκονται σε ισχύ για το διάστημα που ο πελάτης επέλεξε εφόσον ο τελευταίος έχει καταβάλει το αντίτιμο της σύμβασης εμπρόθεσμα και πριν τη λήξη της. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναστείλει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών της.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τις συμβάσεις ανάθεσης, η επιχείρηση δύναται να αναλάβει τις εκάστοτε εργασίες που θα απαιτήσει ο πελάτης, σε χρόνο και κόστος που θα συμφωνηθεί με τον πελάτη. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο περιεχόμενο της σύμβασης, η Επιχείρηση προβαίνει μηνιαίως σε εκκαθάριση οφειλής εργασιών τρέχοντος μήνα στην αρχή του επόμενου και ενημερώνει τον πελάτη για τις υποχρεώσεις του με την επαναλαμβανόμενη αποστολή ειδοποιήσεων για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρις ότου εξοφληθούν οι εργασίες.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση ανάθεσης και να αρνηθεί την παροχή σχετικών υπηρεσιών εφόσον ο πελάτης δεν έχει καταβάλει το αντίτιμο μέχρι και το τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα υλοποίησης κάθε εργασίας χωριστά.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης είναι οι εξής:

 1. Μετρητοίς
 2. Επιταγή πελάτη
 3. Πιστωτική / χρεωστική κάρτα μέσω POS
 4. Καταβολή σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΒΑΝ: GR25 0690 0130 0000 0012 2655 002
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΙΒΑΝ: GR62 0171 5560 0065 5613 8687 651
  EUROBANK – ΙΒΑΝ: GR35 0260 3730 0002 5010 0385 041
  ΕΘΝΙΚΗ – ΙΒΑΝ: GR88 0110 8660 0000 8660 0542 244
  Δικαιούχος: Σπανάκης Αντώνης

  Σε περίπτωση διατραπεζικής μεταφοράς χρημάτων, οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον καταβάλλοντα τα χρήματα.

  Ο πελάτης οφείλει να αποστέλλει το αποδεικτικό κατάθεσης στο email info@ubicom.gr για να μπορεί να προβεί η Επιχείρηση σε έκδοση παραστατικού.

Cookies

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν δυνητικά να αφήσουν ένα σχόλιο στην Ιστοσελίδα. Κατά την καταχώρηση σχολίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αποθηκεύσει το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την Ιστοσελίδα σε cookies. Η αποθήκευση γίνεται για την ευκολία του χρήστη, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνει τα στοιχεία του ξανά όταν αφήσει ένα νέο σχόλιο. Τα cookies αυτά διαρκούν ένα έτος.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν δυνητικά να δημιουργήσουν και να συνδεθούν στο λογαριασμό τους. Κατά τη δημιουργία η Ιστοσελίδα δημιουργεί ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσει αν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγραφεί μόλις ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.

Κατά τη σύνδεση, η Ιστοσελίδα δημιουργεί επίσης cookies για να αποθηκεύσει τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν ο χρήστης επιλέξει “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή του θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν δυνητικά να επεξεργαστούν ή/και να δημοσιεύσουν ένα άρθρο. Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ενσωματωμένο λογισμικό συλλογής δεδομένων περιήγησης του χρήστη από τρίτους ιστοτόπους / υπηρεσίες που χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την επιπλέον παρακολούθηση και ανίχνευσης της αλληλεπίδρασή του με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των τρίτων μερών εφόσον έχει λογαριασμό και είναι συνδεδεμένος στην Ιστοσελίδα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιχείρηση με χρήση φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στη φόρμα τα οποία είναι ονοματεπώνυμο / επωνυμία, email, τηλέφωνο, μαζί με τη διεύθυνση IP του επισκέπτη καθώς και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης συλλέγονται από την Ιστοσελίδα ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στη φόρμα επίσης αποστέλλονται στο info@ubicom.gr και δεν παραμένουν στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας.

Newsletter

H Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνήσει με τους εγγεγραμμένους χρήστες της μέσω newsletter. Οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να εγγραφούν στο newsletter μας, καταχωρώντας το email τους στο αντίστοιχο πεδίο στην Ιστοσελίδα μας αφού αποδεχτούν την πολιτική απορρήτου. Παρακαλούμε, αν θέλετε να εγγραφείτε στο newsletter μας, προσθέστε το info@ubicom.gr στις επαφές σας για την αποφυγή της λανθασμένης κατάληξης των μηνυμάτων μας στον φάκελο των ανεπιθύμητων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη / χρήστη των υπηρεσιών της Επιχείρησης διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και από τους όρους του παρόντος.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των πελατών / χρηστών.

Η Επιχείρηση διατηρεί αρχεία, κατά τους όρους του νόμου, με τα προσωπικά στοιχεία, αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και ενημερωτικούς.

Η Επιχείρηση είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για λόγους στατιστικούς, εμπορικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Επιχείρηση οφείλει να παραδώσει φάκελο των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί ανά πάσα στιγμή έπειτα από αίτημα του χρήστη / πελάτη. Επίσης, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να διαγράφουν τα δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεν περιλαμβάνει δεδομένα που η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Η Επιχείρηση διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των πελατών / χρηστών και δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στις αρμόδιες αρχές.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο οφείλει να σταματήσει την περιήγηση στην Ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιεί στο εξής τις υπηρεσίες της Επιχείρησης.

Τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι της Επιχείρησης και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες όπως και από το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών της Επιχείρησης υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

Οποιοσδήποτε όρος εκ των ανωτέρω καταστεί αντίθετος προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών της Επιχείρησης από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και πελάτη των υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν είναι νοητή παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως.