ΟΑΕΔ: πρόγραμμα Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία για ανέργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους

Συνεχίζονται οι υποβολές στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίδεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά δημιουργώντας μια νέα επιχείρηση.

Έπειτα από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφηθούν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:

• Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
• Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
• ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια
• Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα που θα πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε σε 1/1/2012-31/10/2020
• Ισχύουν πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμοι στην παρούσα δράση είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του ανέργου και για τους οποίους ισχύουν σωρευτικά :

 1. Έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως 31/10/2020,
 2. Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
 3. Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης
 4. έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
 5. Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
 6. Δεν έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής

Επιπλέον όσων αναφέρονται στους Δικαιούχους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Οι δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα
 • Οι άντρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
 • Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 51% και μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  • Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο
 • Οι δυνητικά δικαιούχοι δε μπορούν να συστήσουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης.
 • Οι δυνητικά δικαιούχοι δε μπορούν να εγκαταστήσουν επιχείρηση σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο παρόν πρόγραμμα.
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.
 • Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:
  • Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές)
  • Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης
  • Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ
  • Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)
  • Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή
  • Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού 1407/2013,

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, το οποίο ξεκινά μετά το 15μηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

Η επιχορήγηση για κάθε δικαιούχο είναι:

 1. Έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
 2. Έως 9.000 ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος
 3. Έως 8.000 ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Η επιχορήγηση για την περίοδο επέκτασης είναι:

 1. Έως 8.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
 2. Έως 5.000 ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος
 3. Έως 4.000 ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € για το έτος 2019.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιχορηγούνται είναι οι εξής:

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες κλπ)
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κλπ)
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
4 Προμήθεια αναλωσίμων
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
6 Ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
7 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
8 Αποσβέσεις παγίων

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα και, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις/προϋποθέσεις, προωθείται για ένταξη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται.

Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.