Επενδυτικός Νόμος 4146/2013: Τεχνολογική Ανάπτυξη

Το καθεστώς Τεχνολογική Ανάπτυξη του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εφαρμογή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίησης, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης και αξιοποίησης εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς της Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι:

 • Για  Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 Ευρώ
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 Ευρώ
 • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 Ευρώ
 • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 Ευρώ

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Για το 2011 και μέχρι να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση, στο καθεστώς Τεχνολογικής  Ανάπτυξης μπορούν να υπαχθούν  επενδυτικά σχέδια  στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες  (βάσει ΚΑΔ 2008)

α. Στον κλάδο της μεταποίησης:

 • 10 Βιομηχανία Τροφίμων
 • 11 Ποτοποιία
 • 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,  εκτός από έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
 • 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 • 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • 31 Κατασκευή επίπλων
 • 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

β. Στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης:

 • 36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
 • 37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
 • 38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων
 • 38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 • 38.3 Ανάκτηση υλικών
 • 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας:

 • 58.2 Έκδοση λογισμικού
 • 62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
 • 63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

δ. Στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων:

 • 72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

Από το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4146/2013 εξαιρούνται οι ακόλουθοι κλάδοι (βάσει ΚΑΔ-2008») :

 • 35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα
 • 41 Κατασκευές Κτιρίων
 • 42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές)
 • 43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
 • 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
 • 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
 • 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
 • 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
 • 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • 78 Δραστηριότητες απασχόλησης
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
 • 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
 • 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα – Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • 85 Εκπαίδευση
 • 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
 • 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 • 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 • 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94 Δραστηριότητες οργανώσεων
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
 • 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 • 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
 • 99  Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
Δεν υπάγονται επίσης στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4146/2013:
 • Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας.
 • Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).
 • Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίουαπό ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών

Τι χρηματοδοτείται

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας παρέχονται τα ακόλουθα Είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Ολες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4146/2013.

Ποσοστό Χρηματοδότησης

Από 15% έως 60% ανάλογα την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος Υποβολής

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αξιολόγηση τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, δηλαδή από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.

Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας ανά Περιφέρεια μπορείτε να βρείτε εδώ:

Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε τη σχετική νομοθεσία:

Επενδυτικός Νόμος 4146/2013
Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Επενδυτικός Νόμος 3299/2004