Κοινωνικές Επιχειρήσεις

06/06/2014

Εντάξεις – Απορρίψεις στο πρόγραμμα Γυναικείας Απασχόλησης (ενημέρωση 6-6-2014)

Με την υπ’αριθμό απόφαση 6991 / 4024 / Α2 στις 06-06-2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με []
× ΕΠΑνΕΚ