καρπουτζάκης γιάννης

15/01/2015

Citycourier | Pegasus Courier ERP Startup

Για την επιχείρηση Citycourier, εγκαταστήσαμε και παραμετροποιήσαμε στις ανάγκες τους το πληροφοριακό σύστημα Pegasus Courier ERP Startup με σκοπό την εμπορική & οικονομική διαχείριση καθώς και []
× ΕΠΑνΕΚ