ευνοϊκά δάνεια

02/11/2016

Παράταση προγράμματος ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ παρατάθηκε έως τις 31/01/2017 σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και συνεχίζει να ενισχύει τις επενδύσεις μέσω []
14/04/2015

Δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου JEREMIE για ΜμΕ

Τα δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας, συγχρηματοδοτούμενα με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ, συνεχίζουν να χορηγούνται έως 31/12/2015 από []
× ΕΠΑνΕΚ