εντάξεις

27/06/2014

Εντάξεις – Απεντάξεις στο πρόγραμμα Γυναικείας Απασχόλησης (Ενημέρωση 27/6)

Με τις υπ’αριθμό αποφάσεις 7401 / 4151 / Α2, 7377 / 4143 / A2, 7398 / 4150 / Α2 στις 25-06-2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας []
× ΕΠΑνΕΚ