Γυναικείας Απασχόληση

05/05/2014

Αποδοχές – Απορρίψεις Ενστάσεων – Εγκρίσεις αξιολόγησης στο πρόγραμμα Γυναικείας Απασχόλησης (ενημέρωση 5-5-2014)

Με την υπ’αριθμό απόφαση 5971 / 3702 / Α2 στις 05-05-2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε: • Την αποδοχή 70 ενστάσεων και μερική αποδοχή 2 []
× ΕΠΑνΕΚ