ΕΣΠΑ: πρόγραμμα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού «Ψηφιακό Βήμα»

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων από 11 Ιουνίου 2018 έως 15 Νοεμβρίου 2018.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα»  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον για ένα έτος, κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4GROWTH) 
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
 • Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000,00 € έως 50.000,00 €.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 31.413.393
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 6.649.874
Αττική 8.903.080
Στερεά Ελλάδα 1.450.881
Νότιο Αιγαίο 1.582.770
ΣΥΝΟΛΑ 50.000.000

Το ποσοστό δημόσιας δαπάνης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή / και δανεισμό, χωρίς ο τελευταίος να είναι υποχρεωτικός.

Σημείωση: κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει την ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%!

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιχορηγούνται είναι οι εξής:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημοσίευση του προγράμματος.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τις 4/6/2018. 

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την κάθε επιχείρηση είναι:

 1. Απασχολούμενο προσωπικό. Η επιχείρηση με πάνω από 5 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας του κριτηρίου.
 2. Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής. Η επιχείρηση που διαθέτει το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας του κριτηρίου.
 3. Κερδοφορία. Η επιχείρηση που διαθέτει 3 κερδοφόρες χρήσεις την τελευταία τριετία έως 31/12/2017 λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας του κριτηρίου.
 4. Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις ΤΠΕ. Η επιχείρηση που δεν έχει ενταχθεί σε παλαιότερες δράσεις που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4GROWTH) λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας του κριτηρίου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.