Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

pepkritis

pepkritis

Συνεχίζονται οι υποβολές στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έως 30 Ιουνίου 2020.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και υιοθέτησης ψηφιακών προωθητικών ενεργειών με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • να δραστηριοποιούνται και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2016) 
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ EΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς
  τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές
  μορφές.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000,00 € έως 15.000,00 €.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 4.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 390.000,00
ΣΒΑΑ Δήμου Χανίων 260.000,00
Λοιπές περιοχές περιφέρειας Κρήτης 3.350.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 4.000.000

Το ποσοστό δημόσιας δαπάνης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιχορηγούνται είναι οι εξής:

 • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
 • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 • Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου
 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 • Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 2.000€
 • Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 4.500€
 • Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.
  με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 3.000€
 • Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media) με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 1.000€
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 1.000€
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 2.000€

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τις 17/2/2020.

Κατεβάστε τη δημόσια πρόσκληση για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

× ΕΠΑνΕΚ