Πράσινος αγροτουρισμός

PRASINOS AGROTOURISMOS

Ξεκινούν οι υποβολές στο πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» στα πλαίσια των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0 από 5 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στόχος του προγράμματος, είναι:

α) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτηση τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό οφείλει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο του βιωματικού αγροτουρισμού (περίπτωση β).

Αφορά στη ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Ειδικότερα δύνανται να κριθούν:

Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις)
Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Διευκρίνιση: Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν αποκλειστικά στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα στις εξής δραστηριότητες:

α) NACE 55: Καταλύματα

β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

ε) NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,

β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,

γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,

δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων αα) μονόχωρες 40 τ.μ και ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ

Οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες:

  1. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
  2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρος
  3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών & προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας (ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών ρύπων και τα οχήματα που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα μικρότερο των 50%/km)
  4. Aγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
  5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας, πυροσβεστικής προστασίας, δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκαταστάτη συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και οποιαδήποτε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση)
  6. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
  7. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα / απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).
  8. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες 
  9. Δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου).
  10. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Όρια προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο

Πολύ μικρές – Μικρές –Μεσαίες: 500.000,00 Ευρώ – 7.500.000,00 Ευρώ

Μεγάλες: 500.000,00 Ευρώ – 12.500.000,00 Ευρώ

Η ενίσχυση είναι από 30% έως 50% και εξαρτάται από την περιφέρεια που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

prasinos agro

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025. 

Κατεβάστε τη δημόσια πρόσκληση για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Ενδιαφέρον

Εκδηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω:

× ΕΠΑνΕΚ