Παράταση προγράμματος ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα (ΤΑΝΕ)» παρατάθηκε έως τις 31/01/2017 σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος στην νησιωτική Ελλάδα.

ΕΤΕΑΝΤο πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα (ΤΑΝΕ)» σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με ευνοϊκούς όρους, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων τραπεζών, τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που έχουν έρθει αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης, ενόψει μιας ακόμη θετικής από πλευράς τουρισμού χρονιάς.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις από την παρούσα Δράση θεωρούνται υφιστάμενες (μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση οι οποίες:

 • είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και είναι ανεξάρτητες, μη συνεργαζόμενες και μη συνδεδεμένες με μη μικρομεσαίες [Ορισμός ΕΕ ΕΚ 361/2006]
 • έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:
  • για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας
  • για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας
 • απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις νεοσύστατες, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμα, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
 • είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου.
 • να έχουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Παράρτημα 3)- σε συνδυασμό με το προηγούμενο σημείο, να είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης ή, για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, να δεσμεύονται εγγράφως κατά την υποβολή της αίτησης για την επιλεξιμότητα του δηλούμενου ΚΑΔ και να προσκομίζουν την βεβαίωση έναρξης κατά την εκταμίευση. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης- να μην τους έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται κατά την εκταμίευση του δανείου ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα.
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ
 • να τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ Κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας) του ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ)

Επίσης αποκλείονται από την ένταξη στη Δράση:

 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Οι ΜΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες, Venture Capital, ΕΚΕΣ, εταιρείες Leasing, εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κλπ.)
 • Τα Νομικά Πρόσωπα, Ενώσεις Προσώπων, Εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)
 • Πολιτικά κόμματα (αμέσως ή εμμέσως), μέσα μαζικής επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ.)
 • Επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην στήριξη των πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας (αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2) με επιχειρηματικά δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου για την κάλυψη των κενών ρευστότητας της αγοράς, με ταυτόχρονη επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύπτει το 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου, ενώ το ΤΕΠΙΧ μέσω της παροχής δανείων θα καλύπτει το 70% του επιχειρηματικού σχεδίου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης.

Επωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, πολύ μικρού και μικρού μεγέθους, που έχουν έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) (αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3) και που δραστηριοποιούνται στις νησιωτική Ελλάδα.

Στοιχεία και διάρθρωση δανείων του ΤΕΠΙΧ ‐ Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά δανείων και επιτόκιο

 1. Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης
 2. Τα δάνεια θα καλύπτουν το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση.
 3. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει στοιχείων απογραφής 2011) το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%). Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
 4. Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από €10.000 και έως €30.000 ανά επιχείρηση, από το σύνολο των Τραπεζών που συνεργάζονται στην εν λόγω Δράση. Κάθε επιχείρηση θα δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις δανείου με ελάχιστο αιτούμενο ποσό τις €10.000, υπό την προϋπόθεση η δανειοδότησή της να μην ξεπερνά στο σύνολο τις 30.000€ για την παρούσα Δράση και για το σύνολο των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 5. Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, τα δάνεια θα είναι αποπληρωτέα σε δόσεις με ημερομηνίες την 30/4, 31/7 & 31/10 εκάστου έτους, με εκτοκιστική περίοδο την 30/6 & 31/12 εκάστου έτους.
 6. Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης.
 7. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται.
 8. Παρέχεται δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη

Εκταμιεύσεις

Το σύνολο του ποσού του δανείου θα πρέπει να εκταμιεύεται άπαξ εντός 30 ημερών από την έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Εξασφαλίσεις

Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς προσημείωση ακινήτου και άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις , πλην της Προσωπικής εγγύησης τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου (ενοχική ασφάλεια).

Επιλέξιμες από τη Δράση θεωρούνται δαπάνες που περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία- Διαμόρφωση – Ανακαίνιση -Αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 • Λογισμικό
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Προβολή – Προώθηση
 • Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης, οικονομικά βιώσιμης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κλπ.

Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κλπ.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αποδεικνύονται:

 • με παραστατικά επί πιστώσει που έχουν εκδοθεί από 21/2/2013 και εντεύθεν
 • με εξοφλημένα παραστατικά που αποδεικνύονται από τιμολόγια ή άλλα ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής.

Σημειώνεται ότι τα εξοφλημένα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 21/2/2013 και εντεύθεν και θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει έως την 31/10/2016.

Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • Οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (Παραρτήματα 4 και 7)
 • Ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις πολύ μικρές και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών της χώρας. Αναλυτικά οι κλάδοι που ωφελούνται είναι οι εξής:

 • Βιομηχανία τροφίμων (10)
 • Ποτοποιία (11)
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (13)
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (16)
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20)
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (23)
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (32)
 • Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (47)
 • Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (49)
 • Πλωτές μεταφορές (50)
 • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (52)
 • Καταλύματα (55)
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (56)
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (74)
 • Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (77)
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (79)
 • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (82)
 • Εκπαίδευση (85)
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (90)
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες (91)
 • Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (93)
 • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (95)
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (96)

Εξαιρούνται:

Οι μη επιλέξιμες επιχειρήσεις αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

€ 80.000.000

Αναλυτικά:

 • 45.000.000€ για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
 • 25.000.000€ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • 6.000.000€ για την Περιφέρεια Αττικής από το ΠΕΠ Αττικής
 • 4.000.000€ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Από 10/6/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

 • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων δανειοληπτών για τη Δράση από τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών.
 • Υποδοχή αιτήματος/επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης (κατάθεση αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου από την Τράπεζα.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας επιχείρησης, σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας και των στοιχείων που θα ζητήσει η συνεργαζόμενη Τράπεζα.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών από την Τράπεζα όπως περιγράφονται στο παρόν.
 • Η Τράπεζα προβαίνει σε έλεγχο υπέρβασης de minimis με βάση την Δήλωση της επιχείρησης.
 • Η Τράπεζα καταχωρεί σε μηχανογραφική εφαρμογή τα επιλέξιμα αιτήματα. Σε κάθε περίπτωση τηρείται τεκμηριωμένα η σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του ολοκληρωμένου φακέλου εκ μέρους της επιχείρησης.
 • Η Τράπεζα αποστέλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
 • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ μετά την παραλαβή αξιολογεί τα αιτήματα και αποστέλλει απαντητικό ηλεκτρονικό αρχείο στην Τράπεζα (εγκρίσεις‐απορρίψεις).
 • Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προβαίνει σε έλεγχο βιωσιμότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εστιάζονται στη φερεγγυότητά της, που αξιολογείται μέσα από:
  1. τα οικονομικά στοιχεία
  2. τη συναλλακτική της συμπεριφορά
  3. το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης
  4. την πορεία και τις προοπτικές του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται
  5. τη σύσταση του πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται.
 • Στην περίπτωση έγκρισης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, γίνεται ενημέρωση της επιχείρησης από την Τράπεζα και υπογράφεται η δανειακή σύμβαση.
 • Η επιχείρηση κατά την εκταμίευση πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στην Τράπεζα:
  • ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
  • παραστατικά δαπανών (100% του επιχειρηματικού σχεδίου)
 • Η επιχείρηση τέλος κατά την εκταμίευση οφείλει να καταθέσει την ιδία συμμετοχή της (30% των δαπανών).

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε την πρόσκληση του προγράμματος:

Πρόσκληση