Επιχορήγηση 100% σε λογιστές και λογιστικά γραφεία για ψηφιακή αναβάθμιση

slide 928x536 LOGISTES 01 scaled

slide 928x536 LOGISTES 01 scaled

Ξεκίνησαν οι υποβολές στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έως 18 Απριλίου 2022.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να υποστηρίξει λογιστές και λογιστικά γραφεία (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με τη ψηφιακή αναβάθμιση και απόκτηση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία (COVID-19).

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας είναι:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Επίσης οι δικαιούχοι θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
  • να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022
  • να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας, σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα), έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (σε €)
0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 € Έως 2.000,00€
έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 € Έως 1.500,00€

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται
αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής.

Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Κατεβάστε τη δημόσια πρόσκληση για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Δωρεάν υποβολή

Εφόσον επιλέξετε να προμηθευτείτε τον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό σας από εμάς, η υποβολή στο πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν!

Εκδηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω:

× ΕΠΑνΕΚ