ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με προθεσμία υποβολών από τις 6/2/2019 έως τις 31/5/2019.

Το Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης τεχνολογίας, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων.


Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει:

 1. Είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχουν 3 ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως 31/12/2018.
 2. Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (παράρτημα ΙΙΙ)
 3. Έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ για το έτος 2018:
  • 1 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης
  • 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας 

Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην ενότητα Δικαιούχοι, βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

 • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 • να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 • να έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης, δηλαδή να απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ.
 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Λιανικό εμπόριο
 • Εστίαση
 • Εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Οι ΚΑΔ αυτοί δεν θα πρέπει να προστεθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να είναι από 10.000€ έως 150.000 €.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 60.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Λιανεμπόριο Εστίαση Εκπαίδευση
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
33.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
8.400.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
Αττική 13.800.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000
Στερεά Ελλάδα 2.400.000 800.000 800.000 800.000
Νότιο Αιγαίο 2.400.000 800.000 800.000 800.000
ΣΥΝΟΛΑ 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

Δίδεται δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της δημόσιας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιχορηγηθούν είναι οι εξής:

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό
1 Κτιριακά έως 100%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100%
3 Μεταφορικά μέσα έως 30% και μέχρι 25.000€
για το λιανεμπόριο – εστίαση
έως 100%
για εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα
έως 12.000€
για μετατροπή κινητήρα
4 Πιστοποίηση μέχρι 14.000€
5 Τεχνικές μελέτες – Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Κατάρτιση μέχρι 12.400€
6  Ψηφιακή προβολή μέχρι 8.000€
7 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση
έως 40% και μέχρι 30.000€
– έως 2 ΕΜΕ
και 15.000,00€ ανά ΕΜΕ

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα (1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες).

Η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται στις 19/12/2018.

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημοσίευση του προγράμματος.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν συγκριτικά.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής, ένταξης και παρακολούθησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και τους λοιπούς όρους του Προγράμματος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Πληροφορίες

Δημοσίευση του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.