Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

pepkritis

pepkritis

Ανοικτές οι υποβολές στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020 από 13 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2020.

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης. Η δράση στοχεύει στην δημόσια χρηματοδότηση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της επιχορήγησης του 50% των εξόδων έτους 2019.

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης
 • έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.
 • απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους κατά το 2019.
 • είχαν έξοδα μεγαλύτερα των 6.000€ κατά το 2019. Το άθροισμα των εξόδων πρέπει να προκύπτει από:
  1. Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
  2. Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
  4. Ενοίκια επιχείρησης
  5. Μισθοδοσία σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε
   Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  6. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 3.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση.

Η καταβληθείσα χρηματοδότηση θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και δηλωθέντων στο Ε3 έτους 2021, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Κατεβάστε τη δημόσια πρόσκληση για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

× ΕΠΑνΕΚ