Εντάξεις – Απεντάξεις στο πρόγραμμα Γυναικείας Απασχόλησης (Ενημέρωση 27/6)

Με τις υπ’αριθμό αποφάσεις 7401 / 4151 / Α2, 7377 / 4143 / A2, 7398 / 4150 / Α2 στις 25-06-2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε:

  • Την απένταξη των από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» σαράντα εννέα (49) ενταγμένων έργων με προϋπολογισμό 1.536.034.16€, λόγω της τήρησης των τυπικών ή / και ουσιαστικών προϋποθέσεων της πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα.
  • Την απένταξη των από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» είκοσι (20) ενταγμένων έργων με συνολικό προϋπολογισμό 627.778,1€, λόγω αποδοχής των αιτούμενων παραίτησης από το Πρόγραμμα των δικαιούχων  του προγράμματος.

Βρείτε ποιες προτάσεις συγκεκριμένα απ εντάχθηκαν από την σχετική απόφαση .

  • Την αύξηση της βαθμολογίας και την ένταξη της πρότασης ΑΑΓ1-00551
  • Τη μείωση της βαθμολογίας και την απένταξη των προτάσεων ΑΑΓ1-01929 ΚΑΙ ΑΑΓ2-00967
  • Τη μη αποδοχή της ένστασης για την πρόταση ΑΑΓ2-04834
  • Την αποδοχή ένστασης για την πρόταση ΑΑΓ2-03362
  • Την απόρριψη της πρότασης ΑΑΓ2-03124

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξετε στη σχετική απόφαση.

  • Την αποδοχή των αιτημάτων τροποποίησης όπως αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας, υπό την προϋπόθεση τήρησης των ορών που αναγράφονται σε κάθε πρόταση ξεχωριστά και την ακόλουθη οριστικοποίηση της ένταξης των έργων αυτών στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» , λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποίησης των έργων αυτών δεν διαφοροποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας   και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και σε κάθε περίπτωση πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Βρείτε ποιες προτάσεις συγκεκριμένα εντάχθηκαν οριστικά στην σχετική απόφαση.