Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές τάσεις στην τεχνολογία της πληροφορικής ειδικά μετά την έλευση του προσωπικού υπολογιστή και του λογισμικού ως εμπορεύσιμου αγαθού.

Ο Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αναπτύχθηκε με σκοπό να άρει τους περιορισμούς στη γνώση για τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι ΜΜΕ από την υιοθέτηση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών και προτάσεων για την υιοθέτηση ΕΛΛΑΚ από τις ΜΜΕ χρησιμοποιώντας κλιμακωτό μοντέλο που καθοδηγεί τις εταιρείες από την αρχική επιλογή και υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ μέχρι την υποδομή τεχνολογίας πληροφορικής και τη δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ και κατάλογο εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τα πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν λογισμικά υποδομής (από διαχείριση δικτύων και συστημάτων μέχρι και την ασφάλεια των επιχειρήσεων), συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), συνεργατικά εργαλεία, διαχείριση εγγράφων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), VoIP, γραφικά/CAD/GIS, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές μηχανολογίας και κατασκευών, κατακόρυφες επιχειρηματικές εφαρμογές και εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (elearning).

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό εδώ.