Επαναπροκήρυξη προγράμματος ΟΑΕΔ «Ε̟πιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Με απόφασή του ο ΟΑΕΔ α̟ποφάσισε τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων για 900 ακόμη  θέσεις στο «Πρόγραμμα ̟προώθησης στην α̟πασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης ε̟πιχειρηματικών ̟πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών» με το διακριτικό τίτλο «Ε̟πιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

oaed3Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που ε̟πιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Ε̟πιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», με το διακριτικό τίτλο «Ε̟πιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» να υ̟ποβάλλουν αιτήσεις α̟πό 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014 στο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΟΑΕΔ.

Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν ̟πριν α̟πό τις 21 Αυγούστου 2014, η ̟προθεσμία υ̟ποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα. Ε̟πισημαίνεται ότι μετά την αυτόματη λήξη, συνεχίζεται η υ̟ποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων ̟που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικών 900 θέσεων και σε κάθε ̟περί̟πτωση ̟πριν α̟πό τις 21 Αυγούστου 2014. Στην ̟περί̟πτωση αυτή, οι αιτήσεις ̟παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανο̟ποιούνται με βάση την ημερομηνία υ̟ποβολής τους εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Δίνεται ε̟πίσης η δυνατότητα υ̟ποβολής νέας αίτησης υ̟παγωγής στο ̟πρόγραμμα, στους υ̟ποψήφιους των ο̟ποίων η αίτηση έχει α̟πορριφθεί κατά την πρώτη προκήρυξη του προγράμματος.

Κατά τα λοι̟πά ισχύουν τα οριζόμενα στην αρχική Δημόσια Πρόσκληση του ̟προγράμματος.