Πρόγραμμα ΕΤΕΑΝ Εγγυητικές Επιστολές υπέρ ΜμΕ

Το Πρόγραμμα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» ενισχύει την πρόσβαση των υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση (με ΑΦΜ) μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική αγορά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, με την εγγύηση μέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 45 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. €. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σε χρηματικά διαθέσιμα.

Η Διάρκεια Εφαρμογής ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης Συνεργασίας με τις Τράπεζες και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του Προγράμματος και όχι αργότερα από την 31.12.2014.

Οι επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006).

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:

 1. Eurobank
 2. Εμπορική Τράπεζα
 3. Ελληνική Τράπεζα
 4. Εθνική Τράπεζα
 5. Τράπεζα Αττικής
 6. Παγκρήτια Τράπεζα
 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Τι χρηματοδοτείται

Η δράση ΕΤΕΑΝ Εγγυητικές Επιστολές εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά ΜΜΕ.

Το ποσοστό κάλυψης εγγύησης ανέρχεται σε 50%.

Η Προμήθεια προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Επιλέξιμες εγγυητικές επιστολές θεωρούνται αυτές που εκδίδονται από την Τράπεζα μετά την ημερομηνία έγκρισης της παροχής εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εντός του χρονικού διαστήματος των 720 ημερών που διαρκεί η εγγύηση. Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της Τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ.

 • Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
 • Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης
 • Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύ μικρές (έως 9 εργαζόμενοι), μικρές (έως 49 εργ) και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 εργ), υφιστάμενες ή υπό σύσταση. Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, εκτός αυτών που εξαιρούνται στην παράγραφο 4.2 του παρόντος οδηγού και αυτών που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006.

Επικοινωνία

 • ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, email: info@etean.com.gr
 • Συνεργαζόμενες τράπεζες:
  • Eurobank
  • Εμπορική Τράπεζα
  • Ελληνική Τράπεζα
  • Εθνική Τράπεζα
  • Alpha Τράπεζα
  • Τράπεζα Αττικής
  • Παγκρήτια Τράπεζα
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
  • Probank

Για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε τον οδηγό του προγράμματος:

Συνοπτική Παρουσίαση
Οδηγός προγράμματος
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις