ΟΑΕΔ: επιχορήγηση ξενοδοχείων για διατήρηση θέσεων εργασίας

Ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00πμ η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015.

oaed3Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση ξενοδοχείων, που λειτουργούν εποχικά, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕ∆, ο οποίος ανάλογα µε την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθµό του προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν.

Το ύψος της επιδότησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕ∆ στους εργαζοµένους στην επιχείρηση αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Στο πρόγραµµα µπορούν να υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον:

  • έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ
  • είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούµενη πενταετία (2009-2013), και συγκεκριµένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεµβρίου µέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν µετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόµενη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο έτος (2013) πριν την 10η Νοεµβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεµβρίου 2013 και µετά, δεν επιχορηγούνται.
  • οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης.

Οι ενδιαφερόμενες εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 29-1-2015 και ώρα 10:00πμ έως τις 28-3-2015 και ώρα 12:00πμ στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό  σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις  αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Εφόσον οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν κλειδάριθμο τότε θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση:

  • Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
  • Νομικά πρόσωπα: πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Δημόσια Πρόσκληση