Επενδυτικός: χορήγηση προκαταβολής με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου (3299/2004 και 3908/2011).

Κατεβάστε εδώ το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής