Προδημοσίευση 6 δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Προδημοσιεύθηκαν έξι (6) δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

gsrt_logoΣτόχος των προδημοσιεύσεων αυτών είναι η επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος που υπάρχει από πλευράς ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας ως προς τις προτεραιότητες των δράσεων που κοινοποιούνται, όπως αυτές καταρτίστηκαν, έπειτα από στοχευμένη όσο και ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και εστιάζουν στους τομείς ανάπτυξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι:

  • Η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημόνων
  • Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις σε Έρευνα και Καινοτομία.

Η προκήρυξη των δράσεων αυτών τελεί υπό την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€. Στοιχεία των Δράσεων είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στις Προκηρύξεις που θα ακολουθήσουν την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μελετήστε παρακάτω τις σχετικές Προδημοσιεύσεις: