Γυναικεία Απασχόληση: άνοιξε το ΠΣΚΕ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ελέγχου

Tα αιτήματα ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (αιτήματα επαλήθευσης δαπανών) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίχυσης της επιχειρηματικότητας» είναι πλέον διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) της ΜΟΔ Α.Ε.

Κατά συνέπεια οι δικαούχοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου τους, οφείλουν στο εξής να υποβάλλουν το αίτημά τους πρώτα ηλεκτρονικά και έπειτα να το αποστέλλουν και σε έντυπη μορφή με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών κατά τον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση που σε προγενέστερο χρόνο έχουν υποβληθεί αιτήματα με εξωσυστημικό τρόπο θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν εκ νέου ηλεκτρονικά με την ίδια χρονολογική σειρά που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων τροποποίησης. Η χρονολογική σειρά προτεραιότητας πρέπει να τηρηθεί τόσο για τα αιτήματα ελέγχου και την έγκριση αυτών, όσο και για τα αιτήματα τροποποιήσεων και την έγκριση αυτών.