Προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ η δράση «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.» (Voucher 29), το οποίο θα επιδοτήσει 7.000 ανέργους πτυχιούχους νέους έως 29 ετών με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

oaed3

Το πρόγραμμα Voucher 29 αφορά σε 7.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων ανέργων από το φορέα κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν:
  • στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών
  • στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τον φορέα κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και
  • σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής¸

Το πρόγραμμα Voucher 29 επιδοτεί:

 • 3302 € για το κόστος κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)
 • 3120€ ως επίδομα πρακτικής άσκησης (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)

Δικαίωμα συμμετοχής και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι:

 • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων – ΤΕΙ

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό όπως αποτυπώνεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2014
 3. Βαθμός κτήσης πτυχίου
 4. Ηλικία υποψηφίου

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ανέργους από 22 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 11:00 έως 14 Ιανουαρίου 2015 ώρα 24:00.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη σελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται:

 1. Ο δανεισμός των ωφελουμένων. Ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση πρακτικής σε υπηρεσίες φύλαξης (Security)
 2. Ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης (ΚΕΚ) να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης
 3. Οι επιχειρήσεις πρακτικής να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η πρακτική

Δίδεται δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Αναλυτική Προκήρυξη

Voucher 29: Πρόγραμμα κατάρτισης-απασχόλησης για ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών