Τροποποίηση προγράμματος κατάρτισης-απασχόλησης για ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών (Voucher 29)

Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, να διευρυνθεί ο αριθμός των παρόχων κατάρτισης που μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση και να επιτευχθεί η συνάφεια της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων, αποφασίσθηκε η μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ΟΑΕΔ με τίτλο Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

oaed3

  1. Δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ, οι συνολικές ώρες κατάρτισης γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες Θεωρία και οι 480 Πρακτική, και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα της κατάρτισης.
  2. Αυξάνεται το ΜΩΚ του εκπαιδευτικού επιδόματος σε 4 ευρώ/ώρα.
  3. Ως επακόλουθο των ανωτέρω η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1680 ευρώ ( 600 Χ 2,80 ) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2400 ευρώ ( 600 Χ 4,00) .
  4. Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης

Όλοι οι επιλέξιμοι αιτηθέντες, εν δυνάμει ωφελούμενοι, θεωρούνται ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σύστημα εδώ, με χρήση του ΚΑΥΑΣ του για την ένταξή του στους ωφελούμενους.

Ο κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών του ωφελούμενου. Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μοναδικό κωδικό επιταγής κατάρτισης, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και ανάρτησης της τριμερούς σύμβασης.

Δεν χορηγείται έντυπη επιταγή κατάρτισης. Ο ωφελούμενος καλείται να σημειώσει / καταγράψει τον κωδικό επιταγής κατάρτισης που παράγεται από το σύστημα και αντιστοιχεί στον ίδιο. Οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν έως 30/04/2015 και θα έχουν ισχύ έως 29/05/2015.

  1. Καταργείται η «Συμβουλευτική» μέσω εταιρειών οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και η συμμετοχή μελών ΔΕΠ ως project managers καθώς και το αντίστοιχο κόστος. Η σύζευξη των ωφελουμένων με τις κατάλληλες θέσεις πρακτικής, θα γίνεται από τους Παρόχους Κατάρτισης οι οποίοι θα αναλάβουν και την Κατάρτιση. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται κοινοπραξία μεταξύ Παρόχων Κατάρτισης ή/ και Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
  2. Στην Πρόσκληση θα συμμετέχουν μόνο μεμονωμένοι Πιστοποιημένοι Πάροχοι Κατάρτισης. Οι Πάροχοι Κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία “ίδια δομή” στην κάθε Περιφέρεια που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Επίσης κάθε Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (3) άτομα προσωπικό με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης, τα τελευταία τρία χρόνια ( 2012, 2013, 2014) κατά μέσο όρο (εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού η Τεχνολογικού τομέα).
  3. Εξάλειψη του κατώτατου ορίου κύκλου εργασιών σε συναφή αντικείμενα ως κριτήριο επιλογής για τους Παρόχους Κατάρτισης.
  4. Η σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλο προσωπικό των παρόχων κατάρτισης με πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού η Τεχνολογικού τομέα) και εργασιακή εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.
  5. Υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους μεταξύ 20/4/2015 και 30/04/2015 ώρα 24:00.
  6. Τα τελικά αποτελέσματα των παρόχων θα ανακοινωθούν στις 07/05/2015.