Προδημοσίευση 6 δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Προδημοσιεύθηκαν έξι (6) δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Επαναπροκήρυξη προγράμματος ΟΑΕΔ «Ε̟πιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Με απόφασή του ο ΟΑΕΔ α̟ποφάσισε τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων για 900 ακόμη  θέσεις στο «Πρόγραμμα ̟προώθησης στην α̟πασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης ε̟πιχειρηματικών ̟πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών» με το διακριτικό τίτλο «Ε̟πιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην

ΟΑΕΔ: Ολοκλήρωση αξιολόγησης προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που είχαν υποβάλει νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα 2.000 ανέργων νέων έως 35 ετών με έμφαση στην καινοτομία» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ έχουν

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία

Το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία έχει στόχο την προώθηση ανέργων νέων έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελούμενων νέων ανέργων μπορεί να φτάσει

Οδηγός Καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η πληροφόρηση για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας και των συνεργασιών, αποτελεί μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η Μονάδα Καινοτομίας και