Πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών

Ξεκινά στις 14/12/2016 και ώρα 15:00 έως και τις 29/12/2016 και ώρα 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΑΕΔ με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

oaed3

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη (α) βραχυχρόνια ανέργων, εγγεγραµµένων για χρονικό διάστηµα τριών (3) τουλάχιστον µηνών στα µητρώα του ΟΑΕ∆, και (β) µακροχρόνια ανέργων, εγγεγραµµένων τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες.

Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:

 1. στο ποσό των 15 € για την πρόσληψη εγγεγραµµένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
 2. στο ποσό των 18 € για την πρόσληψη µακροχρονίων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται  η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στη δημόσια πρόσκληση παρακάτω.

Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι:

 1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2.
 2. Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών µέχρι την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2.

Οι ωφελούµενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

 1. Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
 2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα.
 3. Να είναι ηλικίας 30-49 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 49ο έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία.

∆εν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις :

 1. Για άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης για ένταξη στο πρόγραµµα από την επιχείρηση:
  • είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν µε την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
  • είχαν απασχοληθεί µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη µε ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
  • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε µετοχική ή εταιρική σχέση µε την ενταχθείσα επιχείρηση.
  • είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθµού εξ αίµατος ή εξ΄αγχιστείας µε τον εργοδότη.
 2. Για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
 3. Για άτοµα που:
  • είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
  • είναι µέλη των ∆.Σ. στις Α.Ε.
  • είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
  • είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ)
  • τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.
  • προσλαµβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη µισθολογικό κόστος για τα άτοµα αυτά,
  • προσλαµβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος εργοδότης).
  • προσλαµβάνονται για να απασχοληθούν µε µίσθωση – σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειµένου να γίνει εγγραφή στο σύστηµα. Κατά την είσοδο στο σύστηµα, ζητείται η συµπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηµατικού που θα πρέπει να έχει προµηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης ∆ικαιωµάτων Πρόσβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης είναι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήµατα) να είναι εγγεγραµµένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστηµα (portal) του ΟΑΕ∆ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραµµένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ πρέπει να προσέλθουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραµµένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστηµα (portal) του ΟΑΕΔ τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήµατα που θα απασχοληθούν τα επιχορηγούµενα άτοµα και να προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθµου προκειµένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στο πρόγραµµα.

 • Οι ατοµικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος
 • Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η µετοχική ή και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Δημόσια Πρόσκληση

Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στη δράση