ΟΑΕΔ: επιχορήγηση ξενοδοχείων για διατήρηση θέσεων εργασίας

Ξεκίνησε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016.

oaed3Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση ξενοδοχείων, που λειτουργούν εποχικά, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕ∆, ο οποίος ανάλογα µε την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθµό του προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν.

Το ύψος της επιδότησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕ∆ στους εργαζοµένους στην επιχείρηση αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Στο πρόγραµµα µπορούν να υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον:

  • έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ
  • είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούµενη πενταετία (2010-2014), και συγκεκριµένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεµβρίου µέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν µετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόµενη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο έτος (2014) πριν την 1η Νοεµβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεµβρίου 2014 και µετά, δεν επιχορηγούνται.
  • οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης.

∆εν υπάγονται:

  • Στο πρόγραµµα δεν µπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή µονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεµβρίου 2015 είχε συνεχόµενη δωδεκάµηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
  • Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
  • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής µε αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης εφόσον προσκοµίσουν ταµειακό παραστατικό πληρωµής δικαιούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενες εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 18-12-2015 και ώρα 10:00πμ έως τις 16-2-2016 και ώρα 12:00πμ στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό  σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις  αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Εφόσον οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν κλειδάριθμο τότε θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση:

  • Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
  • Νομικά πρόσωπα: πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Πρόσκληση