Η UBICOM εκπονεί μελέτες βιωσιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια επενδυτικών έργων επιχειρήσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, σχεδιασμού, σύνταξης μελέτης, υποστήριξης και παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων όπως:

 • Προγράμματα Επενδυτικού Νόμου
 • Προγράμματα Εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων (ΠΕΠ – ΕΣΠΑ)
 • Προγράμματα Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Επιχειρηματικότητας Γυναικών
 • Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ (Ψηφιακή Σύγκλιση)
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Leader)

bstrategy

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης, η UBICOM παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στον πελάτη:

 • Συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών ενδιάμεσων αξιολογήσεων του επιχειρηματικού σχεδίου του πελάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε δράσης.
 • Επιμέλεια και εμπρόθεσμη υποβολή όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της εκάστοτε δράσης.
 • Επιμέλεια και συλλογή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου< υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης.
 • Επιμέλεια και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης της εκάστοτε δράσης.
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης της εκάστοτε δράσης για τη συλλογή των απαραίτητων οδηγιών για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
 • Εκπροσώπηση του πελάτη στα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης της εκάστοτε δράσης.
 • Παρουσία των στελεχών της εταιρείας μας στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους που θα διενεργηθούν από τα στελέχη του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος προς τον πελάτη.