ΕΣΠΑ: πρόγραμμα για την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων (B Κύκλος)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ κύκλος» στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με ημερομηνία έναρξης δεύτερης περιόδου υποβολών στις 6/9/2017 και λήξη στις 11/10/2017.

ΕΣΠΑ 2014-2020- 600x375

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – B’ κύκλος» αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (πχ ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχεδίων, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Κατηγορία Δικαιούχων Α (60% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Νέες Επιχειρήσεις 

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
 • Αυτοαπασχολούμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομικής τους επιχείρηση για τη συμμετοχή σε συνεργατικό σχήμα με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 

 • Αυτοαπασχολούμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους ΚΑΔ
 • Αυτοαπασχολούμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομικής τους επιχείρηση για τη συμμετοχή σε συνεργατικό σχήμα με άλλους ατομικούς επιχειρηματίες.

Γενικές προϋποθέσεις και των 2 κατηγοριών δικαιούχων

 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με ημερομηνία κτήσης πρώτου πτυχίου μετά την 1/1/1995.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Ο μέσος όρος του δηλωθέντος εισοδήματός τους για τα φορολογικά έτη 2013-2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για τους δικαιούχους κατηγορίας Β, ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2013-2015 να μην υπερβαίνει τις 40.000,00€.
 • Για τους δικαιούχους κατηγορίας Β, να έχουν πραγματοποιήσει πρώτη έναρξη μετά την 1/1/1995 έως και την ημερομηνία ημερομηνία έναρξης υποβολών κάθε περιόδου υποβολών.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008)
 • Για τους δικαιούχους κατηγορίας Β, μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους Κ.Α.Δ.
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να κάνουν έναρξη (δικαιούχοι Α) ή/και να διαθέτουν επιχειρηματική δραστηριότητα (δικαιούχοι Β) σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (χωρίς υποκαταστήματα). Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο από τις δράσεις  του ΕΠΑνΕκ που έχουν προκηρυχθεί εντός του έτους 2017.
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων του παρόντος προγράμματος.
 • Δυνητικοί δικαιούχοι του Α κύκλου δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β κύκλου.
 • Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης και καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’όλη  τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός δεν ισχύει για εταίρους/μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ.
 • Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις από την 1/1/2015 και καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Για τους δικαιούχους κατηγορίας Α, να μην έχουν και την ιδιότητα ατομικού επιχειρηματία και να μην έχουν προβεί σε διακοπή δραστηριότητας από 1/1/2017 και μέχρι την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι της κάθε κατηγορίας Α και Β χωριστά, εφόσον συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια και υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων τους.

Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού).

Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα).

Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε , καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

Οι ΚΑΔ των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμοι περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Ο 2ος κύκλος του προγράμματος χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (Δ/Δ) €
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 48.200.000,00
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 14.200.000,00
Αττική 12.300.000,00
Στερεά Ελλάδα 3.100.000,00
Νότιο Αιγαίο 2.200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 80.000.000

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Δίδεται δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της δημόσιας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ή με τη χρήση του καταπιστευτικού λογαριασμού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιχορηγηθούν είναι οι εξής:

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό- ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) 60%
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) 20%
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10%
4 Προμήθεια αναλωσίμων 15%
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000€
7 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20%
8 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση
εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
40%

Γενικά υπάρχει υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης για ένα (1) έτος μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 8 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για δύο (2) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.

Η δαπάνη της Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ) δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.

Το μισθολογικό κόστος εταίρου ΚΟΙΝΣΕΠ δε μπορεί να επιχορηγηθεί ως ΝΘΕ στο πλαίσιο της δράσης.

Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 €.

Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00 €

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων έως και 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης τελικής ένταξης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Στο 2ο κύκλο της Δράσης προβλέπονται τρεις περίοδοι υποβολής, στις οποίες ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ισόποσα. Οι περίοδοι υποβολών είναι οι εξής:

 • Από 5/7/2017 έως 9/8/2017
 • Από 6/9/2017 έως 11/10/2017
 • Από 8/11/2017 έως 13/12/2017

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής, ένταξης και παρακολούθησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και τους λοιπούς όρους του Προγράμματος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Πληροφορίες

Δημοσίευση προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.