Νέος Αναπτυξιακός: Προκήρυξη προγράμματος Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού 2016 με έναρξη υποβολών στις 19/10/2016 και λήξη στις 28/4/2016.

logo_ypynt_feb-2015_new-1_el-2

Σκοπός του προγράμματος Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 € και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο
επιλέξιμης επένδυσης.

Το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε μονάδα
 • Αναδιοργάνωση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού από εγκατάσταση που έχει κλείσει

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

Eπιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται οι παρακάτω κλάδοι:

 • Τομείς χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπηγίας, παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζονται στον Γ.Α.Κ.
 • Μέ βάσει ΚΑΔ:
  • -05- έως και -09- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης.
  • -36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
  • -41- έως και -43- Κατασκευές κτηρίων, Έργα πολιτικού μηχανικού, Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
  • -45- έως και -47- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
  • -52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
   • 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
   • 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
   • 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
  • -53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
  • -55- Καταλύματα. Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
   • ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
   • εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας
   • επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
   • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
   • ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων
   • εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}
   • ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι Συνεταιρισμός ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
  • -56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
  • -60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
  • -64- έως και -66- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
  • -68- έως και -73- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
  • -75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
  • -77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
  • -78- έως και -82- Δραστηριότητες απασχόλησης, Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας, Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  • -84- έως και -88- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού, Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού,  Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
  • -90- έως και -99- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την
   επιφύλαξη της παραγράφου, Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, Δραστηριότητες οργανώσεων, Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης, Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού, Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των επιλέξιμων κλάδων ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του νόμου 4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός 2016).

Προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις
 2. Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 3. Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
 4. Λοιπός εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 7. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
 8. Δαπάνες μισθοδοσίας των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου για περίοδο 2 ετών από τη δημιουργία της θέσης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 • λειτουργικά έξοδα της επένδυσης
 • αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 • αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 • αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται για το εν λόγω πρόγραμμα είναι τα εξής:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (ποσοστά) καθορίζονται (προς έγκριση) από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.):

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 35% 45% 55%
Κεντρική Μακεδονία 35% 45% 55%
Θεσσαλία 35% 45% 55%
Ήπειρος 35% 45% 55%
Δυτική Ελλάδα 35% 45% 55%
Πελοπόννησος 35% 45% 55%
Βόρειο Αιγαίο 35% 45% 55%
Δυτική Μακεδονία 25% 35% 45%
Ιόνια Νησιά 25% 35% 45%
Κρήτη 25% 35% 45%
Στερεά Ελλάδα 20% 30% 40%
Αττικής 20% 30% 40%
Νότιο Αιγαίο 20% 30% 40%

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ από 19/10/2016 έως και 28/4/2017.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εκτιμάται να ολοκληρωθεί περίπου 2 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολών και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. έλεγχος πληρότητας αίτησης υποβολής και φακέλου δικαιολογητικών
 2. έλεγχος νομιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του Ν.4399/2016, φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της δυνατότητας χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια ή ξένα κεφάλαια κα
 3. συγκριτική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την εκτίμηση του ευλόγου κόστους των επιλέξιμων δαπανών, την αξιολόγηση της ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου κα
 4. βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
 5. έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης

Πληροφορίες

Νόμος 4399/2016 (Αναπτυξιακός 2016)

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

ΦΕΚ 3379 / 19.10.2016 Προκήρυξη καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.