Η UBICOM προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες που εστιάζουν:

 • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Ενημέρωση και τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων, ΦΜΥ και Εισοδήματος και υποβολή αυτών.
 • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή – καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, κλπ.
 • ΚΦΑΣ – συμβουλές και φορολογική υποστήριξη.
 • Παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών (reports) ανά τακτά χρονικά διαστήματα

log

Η UBICOM προσφέρει επίσης λογιστικές υπηρεσίες προς ιδιώτες:

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
 • Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
 • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.