Επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη στήριξη προώθησης μελιού

Προκηρύχθηκε η Δράση «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», έτους 2015 στα πλαίσια του Προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας ετών 2014-2016.

bees

Μέχρι τις 20 Ιουλίου έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι μελισσοκομικοί φορείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» για το έτος εφαρμογής 2015, σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου.

Η δράση αυτή αποτελεί υπομέτρο του Προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας ετών 2014-2016,  το οποίο διαρκεί από 1/9/2013 έως 31/8/2016. Για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος, η περίοδος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων/υπομέτρων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους και  λήγει την 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Η δράση περιλαμβάνει κυρίως κάλυψη των δαπανών για την πραγματοποίηση ή συμμετοχή σε ημερίδες και εκθέσεις ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων (πχ μελέτες αγοράς κλπ.) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης καθώς και την κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ κλπ.


Οι ενισχυόμενες δαπάνες είναι οι εξής:

 1. Η συμμετοχή σε εκθέσεις με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων, η επιμέλεια και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης, η κάλυψη του κόστους ενοικίασης περιπτέρου και τα έξοδα συμμετοχής (οδοιπορικά προσωπικού).
 2. Η συμμετοχή σε Ημερίδες/Συνέδρια που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης ή η διοργάνωση τους με την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης (αμοιβές εισηγητών και οδοιπορικά προσωπικού)
 3. Η κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν.
 4. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (π.χ. εκπόνηση μελετών αγοράς) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται στην παρούσα προκήρυξη αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως 31/08/2015. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκομικοί φορείς υποβάλλουν προς τη Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικό αίτημα που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής:

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα.

Η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, αφού αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις εισηγείται στον Υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την
έκδοση απόφασης καθορισμού των δικαιούχων με τα αντίστοιχα επιλέξιμα ποσά.

Εφόσον εκδοθεί απόφαση έγκρισης για τους δικαιούχους Μελισσοκομικούς Φορείς, η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνει την εκκαθάριση των δαπανών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα δικαιολογητικά πληρωμής διαβιβάζονται από τους μελισσοκομικούς φορείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής και είναι τα εξής:

 • Αίτηση ενίσχυσης
 • Υπουργική απόφαση ορισμού του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο,
 • Εξοφλημένα παραστατικά
 • Αναλυτική κατάσταση δαπανών
 • Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου στον οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο πρόγραμμα
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.