ΟΑΕΔ: Ολοκλήρωση αξιολόγησης προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που είχαν υποβάλει νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα 2.000 ανέργων νέων έως 35 ετών με έμφαση στην καινοτομία» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης των επιτυχόντων ενώ οι υποψήφιοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά, θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της αρχικής τους αίτησης.

Οι υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν προθεσμία 60 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου προκειμένου να προβούν σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ και να υποβάλλουν τη συμπληρωματική αίτηση, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

H ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης από τους αρμόδιους ελεγκτές του ΟΑΕΔ. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται σε συνεννόηση με τους επιχειρηματίες και πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός  από την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης όπου παρουσιάζονται στους αρμόδιους ελεγκτές:

 

  • Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ∆ΟΥ
  • Καταστατικό σύστασης εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)
  • Εξοφλημένα τιμολόγια, αποδείξεις, λογιστικά έγγραφα κλπ καταχωρημένα στα επίσημα βιβλία της επιχείρησης καθαρής αξίας ίσης με την πρώτη δόση ύψους 4.000€, που αφορούν σε δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.).
  • Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α ́ βαθμού.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικό μη υποχρέωσης έκδοσης άδειας επαγγέλματος.
  • Εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.