Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία

Το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία έχει στόχο την προώθηση ανέργων νέων έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Ο αριθμός των ωφελούμενων νέων ανέργων μπορεί να φτάσει έως τα 2.000 άτομα και το ποσό της επιχορήγησης τα 10.000 ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους ̟που θα ανα̟πτύξουν δραστηριότητα, η ο̟ποία α̟παιτεί την ενεργή α̟πασχόληση και ̟παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας ̟που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκο̟πό την ̟παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων ̟προϊόντων, διαδικασιών ή/και υ̟πηρεσιών π̟ου βρίσκουν άμεσης ̟παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμ̟πορικής εφαρμογής».

Μια Καινοτόμα Δράση μ̟πορεί να αναφέρεται σε:

 • Νέο ̟προϊόν ή νέα υ̟πηρεσία
 • Νέες μεθόδους ή νέα τεχνολογία ̟̟παραγωγής
 • Νέες διαδικασίες οργάνωσης μιας επιχείρησης (εσωτερική ή εξωτερική σε σχέση με τους ̟πελάτες ή καταναλωτές).

Δικαιούχοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα ̟πρέ̟πει:

 1. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36ο έτος) κατά την ημερομηνία υ̟ποβολής της αίτησης υ̟παγωγής στο ̟πρόγραμμα. Το 18ο έτος θα ̟πρέ̟πει να είναι συμ̟ληρωμένο λαμβάνοντας υ̟πόψη την ημερομηνία γέννησης κατά την ημερομηνία υ̟ποβολής της αίτησης για υ̟παγωγή στο ̟πρόγραμμα.
 2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ̟προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ
 3. Να έχουν ωφεληθεί α̟πό τη διαδικασία της εξατομικευμένης π̟αρέμβασης από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.
 4. Να έχουν ̟παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο ε̟πιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Α̟πασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ μέχρι και την π̟ροηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία, που υπάγεται στο Πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.

Η ̟πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της α̟πόφασης υ̟παγωγής και τα υ̟πόλοι̟πα 6.000 ευρώ σε δύο (2) ισό̟ποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου α̟πό την υ̟παγωγή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 • Ενοίκια
 • Δαπάνες παροχής υ̟πηρεσιών για νομική και λογιστική υ̟ποστήριξη
 • Δαπάνες παροχής υ̟πηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, τηλεφωνία κλ̟π)
 • Αναλώσιμα (γραφική ύλη κλπ)
 • Αποσβέσεις ̟παγίων’
 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου
 • Δα̟πάνες αποδοχών και ̟ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων

Επιλέξιμες περιοχές

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Χώρας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ από 30/12/2013.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες: