Εντάξεις – Απορρίψεις στο πρόγραμμα Γυναικείας Απασχόλησης (ενημέρωση 6-6-2014)

Με την υπ’αριθμό απόφαση 6991 / 4024 / Α2 στις 06-06-2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΓΓ Δημοσίων Εσόδων – ΕΣΠΑ:

  • Την ένταξη 9 προτάσεων στην Υποδράση 1 και 64 προτάσεων στην Υποδράση 2 του προγράμματος
  • Την απόρριψη ως μη επιλέξιμες 1 πρότασης στην Υποδράση 1 και 2 προτάσεων στην Υποδράση 2 του προγράμματος
  • Την απόρριψη 21 πρότασεων στην Υποδράση 1 και 55 προτάσεων στην Υποδράση 2 του προγράμματος λόγω μη συμπλήρωση της απαιτούμενης βαθμολογίας ένταξης

Βρείτε ποιες προτάσεις συγκεκριμένα απεντάχθηκαν από την σχετική απόφαση .

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 29-08-2014 να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ∆.Ο.Y. και όλες οι τυχόν μεταβολές.
  2. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης (Ε.Π.Ε.: τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του. Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατατεθειμένο στο αρμόδιο πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Συνεταιρισμοί: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση καταχώρισης στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τυχόν μεταβολές.)
  3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή  μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.,
  4. Για τις δικαιούχους των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), οι οποίες κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν υποβάλλει Βεβαίωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για συμμετοχή στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), θα πρέπει μέχρι τις 20.06.2014 να υποβάλλουν την απαιτούμενη Βεβαίωση.
  5. Φυσικό φάκελος με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική υποβολή.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση περί γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης & θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφή από Δημόσια Αρχή.