Αποδοχές – Απορρίψεις Ενστάσεων – Εγκρίσεις αξιολόγησης στο πρόγραμμα Γυναικείας Απασχόλησης (ενημέρωση 5-5-2014)

Με την υπ’αριθμό απόφαση 5971 / 3702 / Α2 στις 05-05-2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε:
• Την αποδοχή 70 ενστάσεων και μερική αποδοχή 2 ενστάσεων στην Υποδράση 1 και την αποδοχή 118 ενστάσεων στην Υποδράση 2 του προγράμματος
• Την απόρριψη 498 ενστάσεων στην Υποδράση 1 και 312 ενστάσεων στην Υποδράση 2 του προγράμματος
• Την ένταξη 11 προτάσεων στην Υποδράση 1 και 8 προτάσεων στην Υποδράση 2, κατόπιν αποδοχής των ενστάσεών τους, καθώς συμπληρώνουν βαθμολογία άνω της βαθμολογίας ένταξης
• Την προώθηση σε διαδικασία αξιολόγησης 153 προτάσεων των Υποδράσεων 1 και 2 του προγράμματος
Βρείτε ποιες προτάσεις συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση.
Οι δικαιούχοι των έργων σε διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 29-08-2014 να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ∆.Ο.Y. και όλες οι τυχόν μεταβολές.
2. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης (Ε.Π.Ε.: τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του. Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατατεθειμένο στο αρμόδιο πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Συνεταιρισμοί: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση καταχώρισης στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τυχόν μεταβολές.)
3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.,
4. Για τις δικαιούχους των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), οι οποίες κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν υποβάλλει Βεβαίωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για συμμετοχή στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), θα πρέπει μέχρι τις 20.06.2014 να υποβάλλουν την απαιτούμενη Βεβαίωση.
5. Φυσικό φάκελος με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την ηλεκτρονική υποβολή.
6. Υπεύθυνη Δήλωση περί γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης & θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφή από Δημόσια Αρχή.